top of page

เอกสารโอนกรรมสิทธิ์ซื้อขายที่ดิน

เอกสารซื้อที่ดิน เอกสารขายที่ดิน

โอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน ผู้ซื้อผู้ขายต้องเตรียมเอกสารใดบ้าง?


เอกสารที่ผู้ขายจะต้องเตรียมไปในวันโอนกรรมสิทธิ์ที่กรมที่ดิน

 1. โฉนดที่ดินตัวจริง

 2. สัญญาจะซื้อจะขายที่ได้ทำสัญญากับผู้ซื้อไว้ ( ถ้ามี )

 3. บัตรประชาชน

 4. ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล

 5. ทะเบียนบ้าน

 6. ใบแสดงความยินยอมขายที่ดินจากคู่สมรส ( ถ้ามีคู่สมรส )

 7. ทะเบียนสมรส หรือทะเบียนหย่า ( ถ้ามีคู่สมรส )

 8. รูปถ่าย

 9. แผนที่ที่ดินที่จะทำการขาย

 10. ค่าใช้จ่ายที่รัฐจะเรียกเก็บ

เอกสารที่โดยสำหรับผู้ซื้อจะต้องเตรียมไปในวันโอนกรรมสิทธิ์ที่กรมที่ดิน

 1. สัญญาจะซื้อจะขายที่ได้ทำสัญญากับผู้ขายไว้

 2. บัตรประชาชน

 3. ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล

 4. ค่าที่ดิน

 5. ค่าใช้จ่ายที่รัฐจะเรียกเก็บ


"อย่าคิดว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริง สิ่งอื่นเปล่า"

พุทธวจน


#ซื้อขายที่ดิน #การซื้อขายที่ดิน #การซื้อที่ดิน #การขายที่ดิน #ตรวจสอบก่อนขายที่ดิน #ตรวจสอบก่อนซื้อที่ดิน #ตรวจสอบก่อนซื้อขายที่ดิน #ค่าใช้จ่ายในซื้อที่ดิน #ค่าใช้จ่ายในการขายที่ดิน #ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายที่ดิน #ค่าใช้จ่ายในการโอนที่ดิน #เอกสารที่ผู้ขายจะต้องเตรียมไปในวันโอนกรรมสิทธิ์ที่กรมที่ดิน #เอกสารโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน #เอกสารขายที่ดิน #เอกสารซื้อที่ดิน #เอกสารซื้อขายที่ดิน #เอกสารโอนที่ดิน #สัญญาจะซื้อจะขาย #สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน #สัญญาซื้อขายที่ดิน #เอกสารโอนกรรมสิทธิ์ซื้อขายที่ดิน

BED3.jpg

ProudFah*

Beds collection # BED3-1-172

From:

75,000 bath

BED1.jpg

Proudfah*

Beds collection # BED1-1-162

From:

40,000 bath

proudfah-alcove sofa-escape3-1-90.jpg

Proudfah*

Alcove sofa collection # Es3-1-90

From:

32,000 bath