top of page

สิ่งที่ต้องทำเมื่อผู้ขายบ้าน สร้างบ้านไม่เสร็จตามสัญญา

เมื่อเราได้ตัดสินใจซื้อห้องชุดพักอาศัย หรือบ้าน จากผู้จัดสรรโครงการ ในขณะที่โครงการ ดังกล่าวยังไม่เริ่มก่อสร้าง หรือยังก่อสร้างไม่เสร็จดี

เมื่อเราได้ทำสัญญาซื้อขายไปแล้ว และต่อมาปรากฎว่าผู้ขายหยุดทำการก่อสร้าง หรือทำการก่อสร้างล่าช้าเป็นอันมาก จากที่ได้ตกลงกันไว้ในสัญญา

สิ่งที่ท่านควรจะต้องปฏิบัติ คือ

1. อย่าหยุดชำระเงินค่างวดซื้อโดยทันที เพราะท่านจะผิดสัญญาซื้อขาย และทำให้ ไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายในภายหลังได้

2. ทำหนังสือเป็นจดหมายลงทะเบียนทางไปรษณีย์ถึงผู้ขาย ว่าต้องการขอหยุดชำระเงิน ค่างวดซื้อชั่วคราว จนกว่าผู้ขายจะดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามข้อตกลงในสัญญา

3.ถ้าผู้ขายไม่ออกหนังสือยินยอมให้หยุดชำระเงินค่างวดซื้อชั่วคราว ผู้ซื้อต้องทำหนังสือ เป็นจดหมายลงทะเบียนทางไปรษณีย์ถึงผู้ขายอีกหนึ่งฉบับว่า ผู้ขายจะต้องสร้างบ้านให้แล้วเสร็จ ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้ง และให้ระบุว่าหากพ้นกำหนด ดังกล่าวแล้ว จะให้ถือว่าจดหมายนี้เป็นหนังสือขอบอกเลิกสัญญาซื้อขาย

4. เมื่อครบกำหนดที่แจ้งแล้ว ผู้ขายยังไม่สามารถสร้างบ้านให้แล้วเสร็จได้และผู้ซื้อได้ดำเนินการ ตามที่ระบุไว้ข้างต้นแล้ว ผู้ซื้อจึงหยุดชำระเงินค่างวดซื้อได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และทำการแต่งตั้งทนายเพื่อฟ้องร้องเรียกเงินค่างวดซื้อคืน รวมทั้งดอกเบี้ยและค่าเสียหายอื่นๆต่อไป


#ปัญหาบ้าน #มืออาชีพ


" อย่าคิดว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริง สิ่งอื่นเปล่า "

พุทธวจน

BED3.jpg

ProudFah*

Beds collection # BED3-1-172

From:

75,000 bath

BED1.jpg

Proudfah*

Beds collection # BED1-1-162

From:

40,000 bath

proudfah-alcove sofa-escape3-1-90.jpg

Proudfah*

Alcove sofa collection # Es3-1-90

From:

32,000 bath