หาฤกษ์ดีสำหรับเข้าบ้านใหม่

ฤกษ์ ก็คือ การกำหนดเวลาที่จะทำการ อย่างใดอย่างหนึ่ง

มีผู้อ้างว่าฤกษ์เข้าบ้านใหม่ที่ดี สามารถล้างพลังร้ายของบ้านได้

บ้างก็อ้างว่าช่วยปรับพลังของผู้อยู่อาศัยให้ปลอดภัย


แล้ววันดี หรือ ฤกษ์ดีสำหรับเข้าบ้านใหม่ คือเวลาใดดี ?

วันเสารที่ 9 เดือน 9 เวลา 9 นาฬิกา 9 นาที

หรือวันพระ หรือวันเกิดแม่ หรือวันปีใหม่ ดี


พระพุทธเจ้าได้เคยตรัสไว้เกี่ยวกับเรื่องนี้


ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตว์เหล่าใด

ประพฤติสุจริตด้วยกาย

ประพฤติสุจริต ด้วยวาจา

ประพฤติสุจริตด้วยใจ

ในเวลาเช้า

เวลาเช้าก็เป็นเวลาเช้าที่ดีของสัตว์เหล่านั้น

สัตว์เหล่าใด

ประพฤติสุจริตด้วยกาย

ประพฤติสุจริตด้วยวาจา

ประพฤติสุจริตด้วยใจ

ในเวลาเที่ยง

เวลาเที่ยงก็เป็นเวลาเที่ยงที่ดีของสัตว์เหล่านั้น

สัตว์เหล่าใด

ประพฤติสุจริตด้วยกาย

ประพฤติสุจริตด้วยวาจา

ประพฤติสุจริตด้วยใจ

ในเวลาเย็น

เวลาเย็นก็เป็นเวลาเย็นที่ดีของสัตว์เหล่านั้น

สัตว์ทั้งหลายประพฤติชอบในเวลาใด

เวลานั้นชื่อว่าเป็นฤกษ์ดี มงคลดี สว่างดี รุ่งดี ขณะดี ยามดี และบูชาดี


#ปัญหาบ้าน


พุทธวจน

(สุปุพพัณหสูตร  พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๒ อังคุตตรนิกาย เอก-ทุก-ติกนิบาต หัวข้อ ๕๙๕)