top of page

19 เรื่องที่ต้องตรวจสอบก่อนซื้อที่ดิน19 เรื่องต้องตรวจสอบก่อนจะซื้อที่ดิน

 1. ประเภทเอกสารสิทธิ์ ( เช่น โฉนด, น.ส.3, น.ส.3 ก…)

 2. ประเภทของสีผังเมือง ( ผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน ) โดยตรวจได้จาก https://plludds.dpt.go.th/#/

 3. รูปแปลงที่ดิน ( เลขโฉนดที่ดิน, หน้าสำรวจ, เลขที่ดิน, ระวาง, เนื้อที่, ค่าพิกัดแปลง ) และราคาประเมิน โดยตรวจได้จาก https://landsmaps.dol.go.th/

 4. แนวโน้มการถูกเวนคืน โดยอาจตรวจได้จาก กรมทางหลวง เป็นต้น

 5. การเข้าถึงของน้ำประปาไฟฟ้า

 6. สภาพแวดล้อมข้างเคียง

 7. การระบายน้ำเมื่อมีฝนตกตกหนัก และน้ำท่วม

 8. ตรวจสอบแนวเขตที่ดินว่าถูกที่ข้างเคียงรุกล้ำหรือไม่

 9. ผู้ขายที่ดิน ต้องเป็นผู้ครอบครองที่ดินคนล่าสุด โดยตรวจสอบหลังโฉนด และตรวจความถูกต้องกับกรมที่ดิน

 10. ตรวจสอบว่ามีผู้เช่าหรือใช้ประโยชน์ในที่ดินอยู่หรือไม่ ถ้ามีจะต้องมีที่ปรึกษาทางกฏหมายดำเนินเรื่องที่ผูกพันกันอยู่

 11. ตรวจสอบการถูกครอบครองปรปักษ์

 12. ตรวจสอบการติดจำนอง โดยตรวจสอบหลังโฉนด

 13. ตรวจสอบขนาดที่ดินที่อาจถูกลดไปเนื่องจากถูกเวนคืนบางส่วน โดยตรวจสอบหลังโฉนด

 14. ตรวจสอบขนาดที่ดินที่อาจถูกลดไปเนื่องจากถูกภาระจำยอม โดยตรวจสอบหลังโฉนด

 15. ตรวจสอบว่ามีที่ดินมีคดีฟ้องร้องกันอยู่ในศาลหรือไม่ หรือได้ถูกศาลใหสั่งทำลายโฉนดไปแล้วหรือไม่

 16. ถ้าผู้ขายมีคู่สมรส และที่ดินที่จะขายนี้ได้มาภายหลังการสมรส ต้องมีใบแสดงยินยอมขายที่ดินจากคู่สมรส ( ถ้าให้ดีควรให้คู่สมรสมาเซ็นยินยอมด้วยที่กรมที่ดิน )

 17. สอบถามและทำความตกลงเรื่องค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในการซื้อขายที่ดิน ( ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์, ค่าภาษีเงินได้…)

 18. ผู้ขายต้องมีโฉนดตัวจริง

 19. เมื่อตรวจสอบรายการทั้งหมดแล้ว ทำการขอรังวัดสอบเขตที่ดิน เพื่อหาหมุดเขต เพื่อให้ได้ทราบขนาดพื้นที่ที่แท้จริง และเพื่อตรวจสอบกรณีพิพาทกับผู้คัดค้านแนวเขตที่ดิน


"อย่าคิดว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริง สิ่งอื่นเปล่า"

พุทธวจน


#ซื้อขายที่ดิน #การซื้อขายที่ดิน #การซื้อที่ดิน #การขายที่ดิน #ตรวจสอบก่อนขายที่ดิน #ตรวจสอบก่อนซื้อที่ดิน #ตรวจสอบก่อนซื้อขายที่ดิน

BED3.jpg

ProudFah*

Beds collection # BED3-1-172

From:

75,000 bath

BED1.jpg

Proudfah*

Beds collection # BED1-1-162

From:

40,000 bath

proudfah-alcove sofa-escape3-1-90.jpg

Proudfah*

Alcove sofa collection # Es3-1-90

From:

32,000 bath