top of page

ขนาดมาตรฐานของ เก้าอี้ โซฟา และอาร์มแชร์เก้าอี้ โซฟา อาร์มแชร์ ไม่มีขนาดมาตรฐานที่ระบุได้แบบเฉพาะเจาะจง


เราจะบอกได้แต่เพียงเป็นระยะที่กว้างๆ และสามารถบอกได้แต่เพียงขนาดของบางสัดส่วนที่เหมาะสม และไม่เหมาะสม เช่น


เก้าอี้ ( Chair ) ควรมีความสูงของที่นั่งอยู่ที่ระหว่าง 43 ถึง 45 เซนติเมตร ( 0.43 ถึง 0.45 เมตร ) และควรมีความลึกและกว้างของที่นั่งอยู่ที่ระหว่าง 30 ถึง 50 เซนติเมตร ( 0.30 ถึง 0.50 เมตร )


โซฟา ( Sofa )และ อาร์มแชร์ ( Armchair ) ควรมีความสูงของที่นั่งอยู่ที่ระหว่าง 30 ถึง 45 เซนติเมตร ( 0.30 ถึง 0.45 เมตร )

และสำหรับอาร์มแชร์ ควรมีความกว้างตั้งแต่ 40 จนถึง 110 เซนติเมตร ( 0.40 ถึง 1.10 เมตร )

สำหรับโซฟา ควรมีความกว้างตั้งแต่ 100 เซนติเมตร ( 1.00 เมตร )ขึ้นไป

โดยความลึกของโซฟาและอาร์แชร์ มักจะมีความลึกของที่นั่งอยู่ระหว่าง 40 ถึง 110


ทั้งนี้มีข้อควรสังเกตุเรื่องสัดส่วนของโซฟาและอาร์มแชร์ คือ

ถ้าที่นั่งมีความลึกมาก ความสูงของที่นั่งควรจะลดลง เนื่องจากจะทำให้นั่งได้สบายกว่า แต่ทั้งนี้ก็อาจจะขึ้นอยู่กับการยุบตัวของที่นั่งอีกด้วย ซึ่งขึ้นอยู่กับโครงสร้างและชนิดของวัสดุที่ใช้ทำที่รองนั่ง


ขนาดของเก้าอี้ โซฟา อาร์มแชร์ที่ดี ควรได้รับการทดสอบการนั่งจริง ภายหลังการออกแบบแลผลิต เพื่อให้รู้ได้ว่ามันนั่งได้ดี หรือนั่งได้สบายหรือไม่


ขนาดของเก้าอี้ โซฟา อาร์มแชร์ บางทีอาจมีขนาดที่ขึ้นอยูกับวัตถุประสงค์หรือรูปแบบของการใช้งาน โดยไม่ได้มุงเน้นไปที่การนั่งที่สบายเสมอไป เช่น

ที่นั่งในร้านอาหารประเภทฟาสต์ฟูด มักจะมีขนาดเล็ก เพื่อทำให้ไม่นั่งสบายจนเกินไป จนลูกค้านั่งในร้านนานเกินไป

โซฟาในห้องนั่งเล่น ที่นั่งมักมีความลึกมากและเตี้ย เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถนอนเล่นได้ เป็นต้น


More Information

https://www.proudfah.com/


" อย่าคิดว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริง สิ่งอื่นเปล่า "

พุทธวจน

BED3.jpg

ProudFah*

Beds collection # BED3-1-172

From:

75,000 bath

BED1.jpg

Proudfah*

Beds collection # BED1-1-162

From:

40,000 bath

proudfah-alcove sofa-escape3-1-90.jpg

Proudfah*

Alcove sofa collection # Es3-1-90

From:

32,000 bath