แก้กรรม ทำได้ที่บ้าน

เราต้องไปแก้กรรมที่วัดหรือไม่ ?

เราต้องไปทำพิธิแก้กรรมด้วยการไปนอนในโลงหรือ ?

ทำบุญแก้กรรมได้หรือไม่

สวดมนต์แก้กรรม ทำให้ชีวิตก้าวหน้าเหรอ ?

เช่าพระ บูชาของศักดิ์สิทธ์ 999 บาท จะแก้กรรมได้ เอางั้นเลยหรือ ?

แล้วเจ้ากรรมนายเวรละเป็นใคร ?


ตกลงเราควรเชื่อใครในเรื่องของกรรม


ลองฟังพระพุทธเจ้าของเราทรงตรัสเรื่อง "กรรม"


"เรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรม เพราะว่าบุคคลเจตนาแล้ว ย่อมกระทำซึ่งกรรม ด้วยกาย ด้วยวาจา ด้วยใจ "

"เหตุเป็นแดนเกิดพร้อมแห่งกรรมทั้งหลาย คือ ผัสสะ"

"กรรมที่ทำให้สัตว์ได้รับความทุกข์ในนรก, ในกำเนิดเดรัจฉาน, ในเปรตวิสัย, ในมนุษย์โลก และ ในเทวโลก มีอยู่"

"เวลาที่จะได้รับผลแห่งกรรม มี 3 อย่าง คือ ได้รับผลในทันที ได้รับผลในเวลาถัดมา ได้รับผลในเวลาต่อมาอีก

"ความดับแห่งกรรมทั้งหลาย ย่อมมีเพราะความดับแห่งผัสสะ"

"ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งกรรม คือ อริยมรรคมีองค์แปด "


พุทธวจน, ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๕๘,๔๖๓ - ๔๖๔/๓๓๔.


มรรค 8 หรือ อริยมรรคมีองค์แปด เป็นข้อปฎิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเพื่อให้พ้นทุกข์ พ้นจากกรรมทั้งหลายนั้น ทุกท่านสามารถทำได้ด้วยตัวเองที่บ้าน สบายๆโดยไม่ต้องลำบากเดินทาง เสียเวลา เสียเงินทอง



#ปัญหาบ้าน



BED3.jpg

ProudFah*

Beds collection # BED3-1-172

From:

75,000 bath

BED1.jpg

Proudfah*

Beds collection # BED1-1-162

From:

40,000 bath

proudfah-alcove sofa-escape3-1-90.jpg

Proudfah*

Alcove sofa collection # Es3-1-90

From:

32,000 bath